1395/12/30 10:28
بخشداري ساروق
ده گردشي روستاي وزير آباد
ساعت 16روز یکشنبه با حضور در روستای وزیر آبا د جلسه ای با حضور اعضای شورای اسلامی تشکیل و درخصوص اهمیت ، جایگاه و وظایف شوراها مطالبی بیان و از افراد واجد شرایط برای ثبت نام و اعلان نامزدی دعوت شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved